Loading...

หน้าที่ของสภาอาจารย์

1. ความเป็นผู้แทนของอาจารย์

2. หน้าที่สภาอาจารย์

    2.1 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต่อไปนี้
           2.1.1 นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
           2.1.2 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งวิชาการ
           2.1.3 มาตรฐานทางจริยธรรม สวัสดิภาพและสวัสดิการของอาจารย์
           2.1.4 นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

    2.2 ส่งเสริมจริยธรรมของอาจารย์
    2.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
    2.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
    2.5 หน้าที่อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

3. ประกาศสภาอาจารย์

          ภายใต้หน้าที่สภาอาจารย์ สภาอาจารย์อาจออกประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของสภาอาจารย์ได้ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

4. การเชิญบุคคลเข้าชี้แจงในสภาอาจารย์

          สภาอาจารย์อาจเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้าง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลใด ๆ เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาอาจารย์ได้

5. การประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยโดยสภาอาจารย์

           เมื่อมีปัญหาสำคัญซึ่งสมควรจะฟังความคิดเห็นของอาจารย์ หรือขอมติจากอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย สภาอาจารย์อาจมีมติให้เรียกประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยก็ได้

          ให้ประธานสภาอาจารย์เรียกประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาอาจารย์มีมติเช่นว่านั้น ในกรณีไม่อาจเรียกประชุมสภาอาจารย์ได้ทันท่วงที ประธานสภาอาจารย์อาจเรียกประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อฟังความคิดเห็นหรือขอมติได้

6. การประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยโดยการเข้าชื่อของอาจารย์

          อาจารย์จำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน มีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอให้ประธานสภาอาจารย์เรียกประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อปรึกษาหารือหรือลงมติในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาอาจารย์ได้

          ให้ประธานสภาอาจารย์เรียกประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับคำร้องขอ ถ้าประธานสภาอาจารย์ไม่เรียกประชุมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้องขอจะเรียกประชุมเองก็ได้

7. การส่งหนังสือเรียกประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย

          ให้ผู้เรียกประชุมอาจารย์ตามความในข้อ 5 และข้อ 6 ส่งหนังสือเรียกประชุมพร้อมด้วยหัวข้อการประชุมไปถึงอาจารย์ทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีรีบด่วนก็ให้ส่งหนังสือดังกล่าวภายในกำหนดเวลาอันสมควรก่อนวันประชุม

8. การลงมติของที่ประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย

          การลงมติของที่ประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย ให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

          มติใด ๆ ของที่ประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยจะถือว่ามีผลผูกพันอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยต่อเมื่อมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติราชการอยู่จริงในวันประชุม